Aleksandar Filipovski

KomunaAerodrom

Do të jetë një nder dhe kënaqësi e madhe për mua të jem i pari i komunës sonë – të kem mundësinë për të kontribuar në vendin ku jam rritur dhe për njerëzit me të cilët e kaloj çdo ditë. Dëshira për të kandiduar për kryetar komune vjen mu nga këtu, dhe qëllimi është i qartë: së bashku për ta bërë Aerodromin një vend ku jeta për qytetarët e kësaj komune do të jetë edhe më e mirë.

Në katër vitet e ardhshme do të fokusohemi në rritjen e zonave të gjelbra, mbrojtjen e mjedisit, investimet në arsim dhe të rinjtë, zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e komunikimit ndër-qytetar. Ne do të krijojmë një komunë urbane, të gjelbër, të pastër, që ofron jetë cilësore për të gjithë. Përvoja ime shumëvjeçare në sektorin privat më jep frymëzim për të sjellë energji të re dhe praktika të reja në administratën komunale – praktika që do të sjellin shërbime cilësore, efikase dhe në të saktë në kohë për qytetarët.

Ky program parashikon kopshte të reja, shkollë të mesme, pishina të mbyllura, zgjidhje për më shumë vende parkimi dhe trafik më të sigurt dhe shumë projekte të tjera që do të ndryshojnë dukshëm jetën e përditshme të banorëve të Aerodromit. Ne do të investojmë tek të rinjtë në mënyrë që ata të përparojnë në komunën e tyre, por do të përmirësojmë edhe kushtet për të moshuarit – në mënyrë që ata të mund të kalojnë jetën e tyre të përditshme në mënyrë kualitative. Për ata që kanë më shumë nevojë për ndihmë, ne ofrojmë mbështetje të rregullt dhe shërbime të reja.

Me këtë program ne të gjithë do të punojmë së bashku për të krijuar një komunë që ofron më shumë dhe më mirë për banorët e saj, kushte cilësore për zhvillimin e brezave të ardhshëm.

Së bashku për më të mirën për Aerodromin!

Pesë projektet kyçe për të ardhmen eAerodrom

Një kopsht i ri do të vendoset në qendër të lagjes Miçurin, ku banorët përballen me një mungesë të konsiderueshme të kapaciteteve. Objekti do të sigurojë hapësirë ​​për 300 fëmijë parashkollorë shtesë.

Ndërtimi i një kopshti krejtësisht të ri është planifikuar gjithashtu në Lisiçe të Re. Të dy objektet do të ndërtohen sipas standardeve më të larta moderne, objekt me efikasitet energjetik dhe do të jenë plotësisht të arritshme për njerëzit me aftësi të kufizuara.

Burimi i financimit: buxheti komunal dhe Ministria për Punës dhe Politikë Sociale.

Ndërtimi i dy çerdheve të reja

Hapja e një qendre rinore

Sigurimi i hapësirave dhe pajisjeve, në mënyrë që të krijohen kushte që talentet e reja nga komuna të jenë në gjendje të zhvillojnë dhe organizojnë aktivitete / ngjarje sipas nevojave të tyre.

Pas krijimit të Këshillit Rinor Lokal, do të zhvillohet një strategji dhe plan veprimi lokal për të rinjtë, sipas të cilit do të përcaktohen prioritetet për të cilat do të punojë dhe angazhohet kjo qendër.

Kjo qendër rinore do të jetë një pikë lokale për të rinjtë. Punëtori të ndryshme, trajnime për të rinjtë që do të organizohen këtu, por gjithashtu do të jetë një vend ku të rinjtë mund të shoqërohen, të shkëmbejnë informacion dhe të realizojnë ngjarje të ndryshme.

Rritje e dyfishtë e sipërfaqes së shkollës fillore “Bllazhe Koneski”. Ndërtimi i hapësirave të reja, të pajisura plotësisht për nevojat e studentëve.

Në këtë mënyrë, kushtet për qëndrim dhe arsimim të studentëve do të përmirësohen. Objektet e reja shkollore do të marrin gjithashtu pajisje të përshtatshme, tabela të zgjuara dhe materiale që do të mundësojnë përfshirjen më të lehtë të të gjithë nxënësve në procesin edukativo-arsimor.

Zgjerimi i Shkollës Fillore Komunale "Bllazhe Koneski"

Dy pishina të mbyllura

Pishinat do të mund të përdoren nga të gjithë banorët, por vëmendje e veçantë do t’i kushtohet përdorimit të tyre brenda orëve të edukimit fizik të organizuar nga shkollat ​​fillore.

Do të krijohet bashkëpunim me shkollat ​​dhe do të organizohen vizita të rregullta, me qëllim të zhvillimit të duhur fizik të tyre.

Ndërtimi i tre garazheve nëntokësore / të montuara shumëkatëshe në vendbanimet ku ekziston mundësia dhe ku nevojiten vende shtesë parkimi. Vendosja e një shprehje vizuale që do të jetë në përputhje me jetën urbane në secilën lagje të komunës. Garazhet do të jenë kryesisht të destinuara për banorët e komunës, dhe përveç kësaj shërbimet e vizitorëve që nuk kanë vendbanim në komunë do të paguhen.

Vend-parkingje të reja

Lista e kandidatëve për këshilltarë komunalAerodrom

 1. Dr. ALEKSANDAR TRAJANOVSKI
 2. VANGELINA MOJANOSKA
 3. MILUTIN RISTESKI
 4. SUZANA DELEVA
 5. TOMÇE GJUROVSKI
 6. LJUPÇO NEDEVSKI
 7. DANIEL SAMARXHISKI
 8. ALEKSANDRA PETKOVSKA NIKOLOVSKA
 9. MILE KLIMOSKI
 10. RENATA BOSHKOVSKA
 11. STEFAN VASEV
 12. BILJANA SPASOVSKA
 13. SAVICA PETROVIQ – SAVO
 14. DEJAN GJOSHEV
 15. ANDRIJANA STANKOVIQ
 16. IGOR MIHAJLOVSKI
 17. DRAGOSLAVA VOJNICALIEVSKA INGILIZOVSKA
 18. STOJAN LAZARESKI
 19. MARINA KUSAKATSKA
 20. KATICA ACKOVSKA
 21. Dr. SASHO UNÇEVSKI
 22. ANTONIO STOJANOVSKI
 23. STOICA ARSEVA
 24. ILINA AXHIGOGOVSKA
 25. ALEKSANDAR STEFANOVSKI
 26. MARIJANA STOJANOVSKA
 27. TANJA MILKOV