Politikat më të mira
për komunën time

KRYETARI IM

Sistemi dixhital për kontakt të drejtpërdrejtë të kryetarit të komunës dhe këshilltarëve me qytetarët dhe shkëmbim të vazhdueshëm, të shpejtë dhe efikas të informacioneve për shërbimet nën kompetencën e vetëqeverisjes lokale. Bashkëpunimi me sektorin e OJQ-ve dhe pjesëmarrja e përfaqësuesit të tyre në zyrën e kryetarit.

URBANIZIMI HUMAN

Ndërtimi me plan duke e mbrojtur interesin publik në përputhje me parimet kushtetuese për jetën njerëzore dhe respektimin e pronës private. Për çdo shesh betoni të ri do të ketë dy herë më shumë zona të gjelbra dhe nuk do të ketë ndërtim të ri pa një zgjidhje të duhur të trafikut dhe hapësirë ​​të mjaftueshme parkimi.

AGJENDA E GJELBËRT

Pajisja me transport publik ekologjik, impiantet e trajtimit, invertorët e ngrohjes, fasadat me efikasitet energjetik. Në këtë mandat planifikojmë për të përfunduar rrjetin terciar për gazifikim për të arritur në shtëpitë e qytetarëve. Investimi në burime alternative të energjisë, fotovoltaikë në çatitë e ndërtesave publike, ndërtimi i deponive moderne që do të shndërrojnë mbeturinat në energji, subvencione për skuterët elektrikë, biçikleta etj.

ZHVILLIM EKONOMIK

Investimet nga qeveria qendrore, ndryshimi i politikave tatimore për pronarët e më shumë pasurive të paluajtshme, rritja e taksës për pasuritë e paluajtshme të pashfrytëzuara, servisimi i i borxhit, heqja e taksave parafiskale, transferimet sociale, mbështetja e sipërmarrjes dhe hapja e bizneseve të reja duke mikromapuar nevojat e fituesve. për shembull, nëse në një lagje nuk ka floktari, treg, furrë, servis, komuna duhet të sigurojë subvencione për hapjen e bizneseve të tilla.

INVESTIME INFRASTRUKTURORE

80 milionë euro përmes Bankës Botërore të realizuara nga Ministria e Financave për ndërtimin e rrugëve lokale, 45 milionë nga TAV për rrjetet e ujësjellësit dhe kanalizimeve në bashki, kanalizimet atmosferike, ndërtimin e shtigjeve të biçikletave.