Milikije Halimi

KomunaHaraçina

Si nënë dhe gura, nuk mund të rri duarkryq pa marrë përsipër rolin e ndryshimit dhe përmirë-
simit të kushteve në të cilat jetojmë. Dua të shoh të ardhme më të mirë për

gjeneratat dhe brezat e ardhshëm, për të gjithë ne. Nëse secili nga këndi i tij
kontribuon për një jetë më të mirë, ne do ta kemi atë. A meritojnë qytetarët
tanë të ardhme më të mirë?
A meritojnë fëmijët tanë të dashur kushte më të mira? Vetëm katër vjet më
parë, askush nga pushteti vendor nuk na pyeti se sa telashe kanë nënat,
gratë, fëmijët, të moshuarit, të gjithë banorët. Si nënë, si grua, e lindur dhe
jetuar në fshatin Haraçinë, unë gjithmonë kam luftuar dhe do të luftoj së
bashku për të përmirësuar kushtet e të gjitha palëve të prekura, kategorive
të prekshme dhe të gjithë qytetarëve të komunës sonë.
Ne e shohim komunën tonë si një vend paqësor për të jetuar, me një mjedis
të pastër ekologjik dhe një infrastrukturë funksionale. Komuna rurale që nuk
do të ndryshojë nga zonat urbane në Republikën tonë të Maqedonisë së
Veriut. Një komunë efikase dhe efektive që është plotësisht
e përqendruar në nevojat e banorëve. Komuna lidhet me

të gjithë aktorët kryesorë për zhvillimin e standardit so-
cio-ekonomik të banorëve.

Unë jam një grua që së bashku me ekipin tim kam njohu-
ri, dinjitet dhe integritet. Ne e dimë se çfarë është më e

mira për komunën tonë sepse unë e konsideroj atë një

përgjegjësi, jo një privilegj, siç praktikuan paraard-
hësit e mi. Ne nuk mund të qëndrojmë më prapa

njerëzve që nuk dinë për rolin e komunës. Ne
nuk mund të kthehemi pas në kohë dhe nuk
kemi kohë për të luajtur llotarinë me jetën
tonë, por edhe me jetën e fëmijëve tanë.
Me respekt,
Milikije Halimi
Si

Pesë projektet kyçe për të ardhmen e Haraçina

Rrjeti primar i kanalizimeve me impiantin e trajtimit është një projekt
prioritar në drejtim të përmirësimit të mjedisit në Komunën e Haraçinës.

Ky projekt do të ndihmojë që ujërat fekale dhe atmosferike të mos derd-
hen në rrugë dhe oborre, qytetarët nuk do të ekspozohen ndaj erës

së pakëndshme në fshat dhe Komuna do të mbrohet nga epidemitë e
mundshme.

NDËRTIMI I STACIONIT FILTRUES PËR KOMUNËN E HARAÇINËS

RRJETI UJËSJELLËSIT NË FSHATRAT NË KOMUNËN E HARAÇINËS

Komuna e Haraçinës ende përballet me mungesën e një rrjeti të plotë të
furnizimit me ujë që do t’u shërbejë të gjithë banorëve në vendbanimet

e saj. Sistemi i pjesshëm i furnizimit me ujë, i cili mbulon vetëm pjesër-
isht fshatin Haraçinë, është i vjetër dhe jo funksional. Duke u lidhur

me burimet e reja në rrjetin ekzistues të furnizimit me ujë, situata do
të përmirësohet. Për më tepër, një rrjet i ri i furnizimit me ujë duhet të
ndërtohet për vendbanimet që aktualisht nuk e kanë atë. Me përfundimin
e rrjetit të furnizimit me ujë, çdo familje do të ketë qasje në ujë të pastër, i
cili është një nevojë fiziologjike e çdo banori. Rrjeti i furnizimit me ujë do
të mbulojë fshatrat përreth Orlancë, Mojancë dhe Grushinë të cilat janë
brenda Komunës së Haraçinës.

Shtratet e lumenjve të kanaleve ekzistuese që kalojnë në mes të fsha-
tit Haraçinë, janë vendimtare për mjedisin në Komunën e Haraçinës. Ky

projekt do të kontribuojë që ujërat fekale dhe atmosferike të mos derdhen
mbi kanalet ekzistuese, qytetarët nuk do të ekspozohen ndaj aromave
të pakëndshme në fshat dhe Komuna do të mbrohet nga epidemitë e
mundshme.

RREGULLIMI I KANALEVE TË HAPURA QË KALOJNË NË MES TË FSHATIT HARAÇINË

NDËRTIMI I DY SHKOLLAVE TË REJA FILLORE PËR FËMIJË NË FSHATIN HARAÇINË

Fëmijët që jetojnë në Komunën e Haraçinës detyrohen të udhëtojnë
disa kilometra për të shkuar në shkollë. Me ndërtimin e dy shkollave të
reja, të cilat do të jenë më të vogla në madhësi dhe do të shpërndahen
gjeografikisht në fshatin Haraçinë, nxënësit deri në klasën e pestë do
të kenë kushte më të mira shkollimi dhe, më e rëndësishmja, nuk do të
duhet të udhëtojnë disa kilometra çdo ditë në shkollën më të afërt. Kjo,
mbi të gjitha, është një përparësi për fëmijët deri në 12 vjeç, jeta e të cilëve
rrezikohet nga bllokimet e trafikut, dhe ka raste kur fëmijët janë lënduar
gjatë shkuarjes në shkollë.

Deponia ilegale ka qenë problematike për Komunën e Haraçinës dhe
fshatrat përreth prej dekadash. Aktualisht, deponia ilegale është nën
kontroll, është ndërtuar një mur, në mënyrë që mbeturinat dhe plehrat të
mos hidhen nga qytetarët e paskrupullt në mënyrë të pakontrolluar. Me
këtë projekt, në deponinë ilegale, e cila do të rregullohet në të katër anët,
dhe mbi të do të mbillet një park i gjelbër, i cili do të përmirësojë imazhin
e përgjithshëm të asaj pjese të fshatit, si dhe do të kontribuojë pozitivisht

në mjedis të fshatit. Krijimi i sipërfaqeve të gjelbra në territorin e Ko-
munës së Haraçinëvës është i një rëndësie të veçantë. Krijimi i një parku

të gjelbër mbi deponinë ekzistuese ilegale do të ketë një ndikim shumë
pozitiv në ruajtjen e mjedisit.

NDËRTIMI I PARKUT TË GJELBËR MBI DEPONINË E MËPARSHME ILEGALE NË HARAÇINË

Lista e kandidatëve për këshilltarë komunalHaraçina

 1. BESIM KADRII
  2. KERIM HIRDA
  3. ELMEDINA ALIMI
  4. ISAK FERATI
  5. ZEKIRJA MAMUTI
  6. NURTENE BEKIRI
  7. SHENOL MUSLIU
  8. LEOTRIM NUHIU9. BESA RAMADANI
  10. NUSEJBA AJDARI
  11. BUJAR JAJI
  12. HIRA RAMADANI
  13. FATON NUHIU
  14. HAMDI MUSLIU
  15. LEJLA MURATI