Kandidatët më të mirë
për kryetar komune

Kryetari im është nga lagjja ime. Ai është gjithmonë mes njerëzve, i mirë për të gjithë.

Me një plan konkret dhe zgjidhje për problemet.
Kryetari im është gati për çdo gjë. Nuk ndodh që të mos ndihmojë fqinjët.

Kryetari im i njeh njerëzit e tij. Dhe zgjidh problemet. Ai kujdeset që të ketë një jetë më të mirë. Për një qytet të gjelbër dhe të pastër.

Kryetari i komunës është njeriu ynë. Një puntor dhe një mik i vërtetë.

Në fund të ditës, ai gjithmonë ka kohë për familjen.

Kryetari im? Është më i miri.

Lexoni programet, broshurat dhe fletushkat e komunave në vazhdim në gjuhën shqipe:

 • Programi i komunës së Vrapçishtit [shkarko]
 • Programi i komunës së Haraçinës [shkarko]
 • Programi i komunës së Zhelinës [shkarko]
 • Programi i komunës së Likovës [shkarko]
 • Broshura e komunës së Strugës [shkarko]
 • Broshura e komunës së Butelit [shkarko]
 • Broshura e komunës së Gazi Babës [shkarko]
 • Broshura e komunës së Haraçinës [shkarko]
 • Broshura e komunës së Tetovës [shkarko]
 • Fletushka e komunës së Vrapçishtes [shkarko]
 • Fletushka e komunës së Çairit [shkarko]
 • Fletushka e komunës së Kërçovës [shkarko]
 • Fletushka e komunës së Gostivarit [shkarko]
 • Fletushka e komunës së Bogovinës [shkarko]
 • Fletushka e komunës së Çashkës [shkarko]

Kryetari im është nga mëhalla ime. mes popullit. me plan konkret dhe zgjidhje për problemet. më i miri!

Petre Shilegov

Komunat e Shkupit

Komuna Qendër

Goran Gerasimovski

Komuna Karposh

Dushko Veskovski

Komuna e Gjorçe Petrovit

Aleksandar Naumoski

Komuna e Butelit

Velimir Smilevski

Komuna e Aerdoromit

Aleksandar Filipovski

Komuna e Gazi Babës

Boris Georgievski

Komuna e Kisella Vodës

Filip Temelkovski

Komuna e Shuto Orizarës

Ferat Asan

Rajoni i Shkupit

Komuna e Haraçinës

Milikije Halimi

Komuna e Zelenikovës

Borçe Gievski

Komuna e Ilindenit

Aleksandar Todorovski

Komuna e Petrovecit

Elizabeta Zelenikovska

Komuna e Sopishtes

Sasho Stojanovski

Komuna e Çuçer Sandevos

Sashko Komnenoviq

Rajoni Verilindor

Komuna e Kumanovës

Oliver Iliev

Komuna e Kriva Pallankës

Sashko Mitovski

Komuna e Kratovës

Vllatko Bojkovski

Komuna e Rankovces

Daniell Krstevski

Komuna Staro Nagoriçane

Zhaklina Jovanovska

Rajoni Lindor

Komuna Shtip

Sashko Nikollov

Komuna Koçani

Nikolço Ilijev

Komuna e Berovës

Zvonko Pekevski

Komuna e Vinicës

Ivica Dimitrov

Komuna e Dellçevës

Goran Trajkovski

Komuna e Kamenicës

Sonja Stamenkova

Komuna e Pehçevës

Slavço Pandurski

Komuna Probishtip

Dragan Anastasov

Komuna Zrnovci

Viktor Angjellov

Komuna Karbinci

Jordan Nastev

Komuna e Çeshinovo-Obleshevës

Goranço Krstev - Grga

Rajoni Juglindor

Komuna e Strumicës

Kostadin Kostadinov

Komuna e Gjevgjelisë

Sasho Pockov

Komuna e Dojranit

Ango Angov

Komuna e Vallandovës

Pero Kostadinov

Komuna Bogdanci

Blazhe Shapov

Komuna e Radovishit

Kole Çarakçiev

Komuna e Bosillovës

Zoran Zimbakov

Komuna e Vasilevës

Marjan Janev

Komuna Konçe

Blagoj Iliev

Komuna e Novo Sellës

Zvonko Angelov

Rajoni i Vardarit

Komuna e Velesit

Dr. Nenad Kociq

Komuna Negotino

Toni Delkov

Komuna Kavadarci

Goran Todorov

Komuna Sveti Nikole

Sasho Velkovski

Komuna e Demir Kapisë

Llazar Petrov

Komuna Gradsko

Robert Beshovski

Komuna e Llozovës

Aco Velkovski

Komuna Rosoman

Stojan Nikolov

Komuna e Çashkës

Goran Stojanovski

Rajoni i Pellagonisë

Komuna e Manastirit

Hristo Kondovski

Komuna e Prilepit

Goran Sugareski

Komuna e Krushevës

Tome Hristoski

Komuna e Resnjës

Zhivko Gosharevski

Komuna e Mogillës

Jasmina Gulevska

Komuna e Krivogashtanit

Nikolçe Miskoski

Komuna e Novacit

Ljube Kuzmanoski

Komuna e Demir Hisarit

Stevçe Mitrevski

Komuna e Dollnenit

Adnan Xhaferovski

Rajoni Jugperëndimor

Komuna e Ohrit

Konstantin Georgievski

Komuna e Strugës

Dimçe Shishinkarovski

Komuna e Vevçanit

Sashko Jankoski

Komuna e Debarcës

Igor Krckoski - Mance

Komuna e Brodit

Zhivko Siljanoski

Rajoni i Pollogut

Komuna e Tetovës

Hamdija Elezoviq

Komuna e Bërvenicës

Mirko Stojanovski

Komuna e Vrapçishtes

Xhezmi Mamuti

Komuna e Jegunovcit

Darko Bllazhevski

Komuna e Mavrovës dhe Radostushës

Medat Kurtovski